access_time ma t/m vrij 09:00 - 16:30 uur

mail_outline info@advocaatwortelboer.nl

Advocaat Wortelboer logo

drafts

postadres

Kennemerstraatweg 4
1815 LA Alkmaar

phone

phone

072 7920 180

Boeken

Algemene voorwaarden


  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Advocatenkantoor Wortelboer (ingeschreven bij de Orde van Advocaten Noord Holland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 72438185, BTW nr NL 002046073 B 90) aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.
  2. Advocatenkantoor Wortelboer is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr R.J. Wortelboer de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Wortelboer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Een kopie van de polis (Maatschappij HDI, polisnummer V-068-581-311-4) van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ten kantore van mr. R.J. Wortelboer ter inzage.
  4. Indien (en voor zover) om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Wortelboer beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval reeds is gefactureerd, tot een maximum van € 25.000,-. Zowel Advocatenkantoor Wortelboer als alle overige personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever beroepen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Advocatenkantoor Wortelboer indien niet binnen een jaar, nadat het feit waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
  5. Bij de uitvoering van een opdracht is Advocatenkantoor Wortelboer gerechtigd om derden in te schakelen, zonder daarbij echter enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor mogelijke tekortkomingen van deze derden. Indien en voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Advocatenkantoor Wortelboer gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
  6. Opdrachten worden door Advocatenkantoor Wortelboer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Wortelboer tegen aanspraken van derden dienaangaande.
  7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Advocatenkantoor Wortelboer is gerechtigd om betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Advocatenkantoor Wortelboer is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achterstallig is met betaling.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Advocatenkantoor Wortelboer bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn (zoals in geval van waarneming van mr Wortelboer door mr. E. Boskma, Cleerdin en Hamer Advocaten, tel nr 072-5068500).
  9. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Wortelboer is onderworpen aan Nederlands recht.